Februarie 2016

NUWE DEBITEURESTRATEGIE          

Die finansiële verbintenis, onderteken deur u as ouer/voog, bepaal dat die jaarlikse skoolgelde op die eerste skooldag vooruitbetaalbaar is.  Die betalingsopsies is soos volg:

Ø  skoolgelde vir die jaar kan ten volle betaal word of;

Ø  kan in 12 maandelikse paaiemente afbetaal word voor of op dag 7 van elke maand. 

Kragtens Artikel 41 van die Suid-Afrikaanse Skoolwet mag die skool die betaling van hierdie verpligte skoolgelde, deur ouers wat ingevolge artikel 40 daarvoor aanspreeklik is, deur regsprosesse afdwing.  Ons gaan ouers/voogde (d.m.v. SMS’e) deurlopend op hoogte hou van die kategorie waarin u skoolfondsrekening verkeer.  Sodoende bied dit aan u die geleentheid om u skuld te bestuur en oorhandiging/die Swartlys te voorkom. 

Die volgende skaal word gebruik:

Kategorie

A1-A2              

ouers/voogde word die geleentheid gegun om agterstallige gelde te vereffen of betalingsreëlings met die Debiteure-afdeling te tref.

A3-B1              

ouers/voogde word die geleentheid gegun om agterstallige gelde te vereffen en die Kredietburo se Swartlys te vermy.

B2-B3              

ouers/voogde het nie agterstallige gelde vereffen nie en is nou by die Kredietburo ge-Swartlys.  Skuld kan steeds aan die Skool betaal word om sodoende u naam skoon te kry.  (Neem kennis dat u dalk ‘n prokureur sal moet betaal om die proses te administreer)

B4                   

ouers/voogde word die geleentheid gegun om agterstallige gelde te vereffen.  Indien u steeds versuim om te betaal word die skoolgeld vir die jaar aan die Skool se prokureurs oorhandig vir invordering.  (Regskoste word gehef en is betaalbaar deur die ouer/voog)

C1-C4              

skoolfondsrekening vir die jaar is aan die Skool se prokureur oorhandig en die regsproses volg d.m.v. dagvaardiging/balju beslaglegging/”garnishee orders” ens.  Ouers/voogde moet direk met die prokureur kontak.

Ouers/voogde is geregtig om aansoek te doen om subsidie vir skoolfonds, onderhewig aan die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84/1996.

Enige navrae kan aan die Finansiële departement gerig word.

KONTAKBESONDERHEDE

Debiteure & skoolfonds
Belinda Viljoen
017 634 7722 / 017 631 1405
goedehoopdeb@gmail.com

Rekenmeester
Sandrie Faber
017 634 7722 / 017 631 1405
Faks: 086 530 0844
goedehoopfin@mweb.co.za

BANKBESONDERHEDE

Gr 0 tot 7 en SPO
Laerskool Goedehoop
ABSA Secunda
Tjekrekening
Tak: 632005
Rek: 1510 490 378

Stuur asb bewys van betaling na:
Faks: 086 530 0844
e-pos: goedehoopfin@mweb.co.za

Gr 00
Laerskool Goedehoop
ABSA Secunda
Tjekrekening
Tak: 632005
Rek: 4050 974 665

Stuur asb bewys van betaling na:
Faks: 086 530 0844
e-pos: goedehoopfin@mweb.co.za

Finansies


GOEDEHOOP

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za